Rabat 10% dla stałych klientów

Zostań stałym klientem Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” i korzystaj z 10% rabatu na wszystkie zabiegi. Wystarczy, że w ciągu pół roku trzykrotnie skorzystasz z dowolnego zabiegu, a dołączysz do grona naszych stałych klientów.

 

Regulamin oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów”

Regulamin oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów” określa prawa i obowiązki Klienta nabywającego zabiegi objęte ofertą, a także zasady dokonywania zakupu zabiegów, korzystania z oferty i składania reklamacji. Zawiera ponadto warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zabiegi mogły zostać przeprowadzone.

§ 1

1. Organizatorem oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów” jest Anna Purtak przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 657-252-80-99, REGON 260274807.
2. Klientem jest osoba, która nabywa zabieg w Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce.

§ 2

1. Oferta specjalna „Rabat 10% dla stałych klientów” obowiązuje na wszystkie zabiegi z oferty Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”. Nie obejmuje zakupu kosmetyków detalicznych.
2. Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów” jest dołączenie do grona stałych klientów poprzez trzykrotne skorzystanie z usług oferowanych (3 wizyty, w czasie których wykonywany jest przynajmniej 1 zabieg) przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” w ciągu 6 miesięcy.

3.Każdy Klient, będący stałym klientem Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” , poddając się dowolnemu zabiegowi z oferty otrzyma rabat 10%, na mocy którego cena zabiegu zostanie obniżona o 10% w stosunku do ceny regularnej umieszczonej w cenniku Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”, znajdującym się w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.visionofyou.pl. Rabat jest udzielany w czasie 3 i każdej kolejnej wizyty w Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” po wykonaniu dowolnego zabiegu z oferty. Rabat udzielany jest po okazaniu paragonów potwierdzających odbycie 2 wcześniejszych wizyt i poddanie się w ich czasie dowolnemu zabiegowi z oferty Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”.
4. Płatność za zabieg dokonywana jest gotówką.
5. Oferta specjalna „Rabat 10% dla stałych klientów” nie łączy się z innymi promocjami, kartami stałego klienta oraz Voucherami SPA.
6. Jeżeli w dniu obowiązywania oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów” w gabinecie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne dot. tego samego zabiegu, Klient musi dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 3

1. Wszelkie reklamacje dotyczące oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów” należy zgłaszać pisemnie w siedzibie Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
4. Klient o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą ofertą Organizator oraz Klient zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie.

§ 4

1. Warunkiem wykonania zabiegu i skorzystania z oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów” jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu wizyty.
2. Warunkiem wykonania zabiegu jest także przeprowadzenie wywiadu kosmetyczno-medycznego z Klientem, badania stanu jego skóry, wypełnienie Karty Pacjenta/Klienta oraz w przypadku niektórych zabiegów podpisanie przez Klienta „Świadomej zgody na zabieg”.
3. Kosmetolog może odmówić wykonania zabiegu, jeśli stwierdzi obecność lub podejrzenie istnienia przeciwwskazań do jego przeprowadzenia. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Klienta, może zostać on poproszony o konsultację z lekarzem i uzyskanie jego pisemnej zgody na przeprowadzenie zabiegu.

§ 5

1. Dane udostępnione Organizatorowi przez Klienta w celu wykonania zabiegu będą przetwarzane przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; w szczególności udostępnianiem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, modyfikacją lub zniszczeniem.
4. Klienci mają bieżący wgląd do swoich danych osobowych i mogą w każdej chwili żądać dokonania ich zmiany lub usunięcia.

§ 6

1. Regulamin oferty specjalnej „Rabat 10% dla stałych klientów” jest dostępny na stronie internetowej www.visionofyou.pl oraz w siedzibie Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, z tym że w przypadku jego zmiany wiąże on Klienta w takim brzmieniu jaki został przez niego zaakceptowany.

Zostaw wiadomość