Rabat 5% dla stałych klientów

Zostań stałym klientem Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” i korzystaj z rabatów na wszystkie zabiegi. Wystarczy, że w ciągu pół roku trzykrotnie skorzystasz z dowolnego zabiegu, a dołączysz do grona naszych stałych klientów.

 

Regulamin oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów”

Regulamin oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów” określa prawa i obowiązki Klienta nabywającego zabiegi objęte ofertą, a także zasady dokonywania zakupu zabiegów, korzystania z oferty i składania reklamacji. Zawiera ponadto warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby zabiegi mogły zostać przeprowadzone.

§ 1

1. Organizatorem oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów” jest Anna Purtak przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 657-252-80-99, REGON 260274807.
2. Klientem jest osoba, która nabywa zabieg w Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce.

§ 2

1. Oferta specjalna „Rabaty dla stałych klientów” obowiązuje na wszystkie zabiegi z oferty Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”. Nie obejmuje zakupu kosmetyków detalicznych.
2. Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów” jest dołączenie do grona stałych klientów poprzez trzykrotne skorzystanie z usług oferowanych (3 wizyty, w czasie których wykonywany jest przynajmniej 1 zabieg) przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” w ciągu 6 miesięcy.

3. Każdy Klient, będący stałym klientem Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” , poddając się dowolnym zabiegom z oferty otrzyma rabat 5%, jeśli łączna cena zabiegów wykonanych w czasie jednej wizyty przekroczy 150 zł.

Na mocy uzyskanego rabatu kwota do zapłaty za zabiegi zostanie obniżona o 5% w stosunku do łącznej ceny regularnej zabiegów, umieszczonej w cenniku Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”, znajdującym się w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.visionofyou.pl. Rabat jest udzielany w czasie 3 i każdej kolejnej wizyty w Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” po wykonaniu dowolnego zabiegu z oferty. Rabat udzielany jest po okazaniu paragonów potwierdzających odbycie 2 wcześniejszych wizyt i poddanie się w ich czasie dowolnemu zabiegowi z oferty Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”.
4. Oferta specjalna „Rabaty dla stałych klientów” nie łączy się z innymi promocjami, kartami stałego klienta oraz Voucherami SPA.
5. Jeżeli w dniu obowiązywania oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów” w gabinecie będą obowiązywać inne promocje/akcje promocyjne dot. tego samego zabiegu, Klient musi dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać.

§ 3

1. Wszelkie reklamacje dotyczące oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów” należy zgłaszać pisemnie w siedzibie Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
4. Klient o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą ofertą Organizator oraz Klient zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązać polubownie.

§ 4

1. Warunkiem wykonania zabiegu i skorzystania z oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów” jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu wizyty.
2. Warunkiem wykonania zabiegu jest także przeprowadzenie wywiadu kosmetyczno-medycznego z Klientem, badania stanu jego skóry, wypełnienie Karty Pacjenta/Klienta oraz w przypadku niektórych zabiegów podpisanie przez Klienta „Świadomej zgody na zabieg”.
3. Kosmetolog może odmówić wykonania zabiegu, jeśli stwierdzi obecność lub podejrzenie istnienia przeciwwskazań do jego przeprowadzenia. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Klienta, może zostać on poproszony o konsultację z lekarzem i uzyskanie jego pisemnej zgody na przeprowadzenie zabiegu.

§ 5

1. Dane udostępnione Organizatorowi przez Klienta w celu wykonania zabiegu będą przetwarzane przez Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”, al. IX Wieków Kielc 16/10, 25-516 Kielce.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniami dyrektywy 95/46/WE  (określanymi jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” ), z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; w szczególności udostępnianiem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

4. Dane pozyskane są od osoby, której danej dotyczą. Obejmują dane zwykłe oraz szczególne, które zbierane są w formie ankiety za zgodą osoby, której dane dotyczą, na ich przetwarzanie oraz wprowadzane do dokumentacji zabiegowej po przeprowadzeniu wywiadu z klientem oraz wykonaniu zabiegu.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane podawane są dobrowolnie.

6. Dane te gromadzone są tylko i wyłącznie w celu wykluczenia przeciwwskazań do zabiegu, dokonania właściwego doboru zabiegu, opracowania skutecznego planu postępowania terapeutycznego, ustalenia, zmiany terminu wizyty, uzyskania informacji reakcji skóry na zabieg, dokonania zakupu Vouchera prezentowego lub kosmetyków detalicznych.

7. Dane są wykorzystywane wyłącznie przez Administratora Danych i nie są przekazywane innym odbiorcom.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

9. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do: dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

§ 6

1. Regulamin oferty specjalnej „Rabaty dla stałych klientów” jest dostępny na stronie internetowej www.visionofyou.pl oraz w siedzibie Centrum Kosmetologii i Promocji Zdrowia „Vision of You”.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, z tym że w przypadku jego zmiany wiąże on Klienta w takim brzmieniu jaki został przez niego zaakceptowany.